През колко етапа преминава ОВОС

15/53
ovos

В днешно време редица бизнеси изразяват огромното желание да допринесат положително в борбата за опазването на околната среда. Това налага стриктно да се съобразяваме със законодателната рамка, засягаща природното равновесие. Но трябва ли да се превръщаме в експерти по екологично право? Очаква ли се от нас да вземем всички правилни решения, след като екологията е толкова сложна наука?  

Към днешна дата в Република България е задължително да прилагаме екологична оценка към всяко едно наше инвестиционно предложение. Тази оценка е по-известна със съкращението ОВОС (ще рече, „оценка на въздействието върху околната среда“).

ОВОС е нормативно изискуем инструмент, който е в съответствие с директивите на Европейския съюз по отношение на екологичната оценка. Именно този процес позволява на екологичния регулатор да извършва своите задължения, свързани с наблюдението и превенцията на природното замърсяване. По този начин ние успяваме пряко да защитим екосистемите, а косвено опазваме и човешкото здраве от големите щети, които биха могли да бъдат предизвикани вследствие на компрометирана природа.

Има четири или два основни етапа, през които трябва да преминем, в зависимост от това какво ще бъде решението на регулаторите относно необходимостта от ОВОС.

Съответно, това са следните, като при получаване на зелена светлина от страна на властите, е възможно да се ограничим само до първите две стъпки от процеса. Ето ги и тях:

1) На първо място най-напред ние сме длъжни да уведомим съответните органи за инвестиционното предложение, което сме изготвили.

2) Оттук насетне е ред на регулаторите (МОСВ или РИОСВ) да излязат със съответното решение по адрес на нашия казус.

Тук именно е и моментът, където теоретически може да завърши нашата одисея, но само ако компетентните органи пренецят, че няма нужда от подаването на доклад по ОВОС (ДОВОС). Това се определя в зависимост от мащабите на проекта ни и съответното негативно въздействие или въздействия, които той може евентуално да създаде за местната екосистема и населението на района.

Ако са налице подобни фактори, е силно необходимо да бъде измерен мащабът на потенциалните екологични щети. При евентуални пропуски в преценката на регулатора, е възможно природата и жителите на определено място да бъдат изложени на огромна опасност. Именно затова е толкова стриктен процесът по предварителната екологична оценка в страните от Европейския съюз.

Ако обаче екоминистерството прецени, то ние ще бъдем длъжни да изготвим доклад с оценка на взаимодействието с природната среда. Това означава, че ще трябва да преминем през следващите два етапа от процеса по ОВОС:

3) Провеждане на необходимите консултации относно съдържанието и обхвата на ДОВОС

Целта на нашия доклад е да представи цялата информация, необходима на четящия, за да вземе решение. Тоест, чрез ДОВОС ние представяме оценката си за това доколко инвестиционното ни предложение ще влезе във взаимодействие с околната среда в района и какви ще бъдат негативните аспекти в това отношение.

4) Оценка на изготвения ДОВОС – ред е на регулаторния орган, компетентен по случая, да вземе решение относно качеството на доклада, който сме предали.

Оттук нататък има два възможни изхода – положителна или отрицателна оценка от страна на екорегулатора.

Позитивната оценка е най-добрият сценарий, на който можем да се надяваме.

Все пак не бива да изпадаме в отчаяние, ако първоначално органите се произнесат негативно спрямо нашия ОВОС. С помощта на компетентни консултанти би следвало да можем да изясним недоразуменията, ако те не са големи. 

А какво се случва, ако инвестиционният ни проект бъде блокиран заради ОВОС? Тогава ние губим пари , потенциално това накърнява и доверието на инвеститорите ни в нас. Ние от Ecoabonament.bg ви предлагаме следващия път да не хвърляте напразни усилия, а да потърсите нашия съвет навреме. Възможно е ние да ви спестим редица неприятности, свързани с екологичната оценка!

Нашият онлайн портал е мястото, където можете да научите всичко за изискуемите по закон екологични оценки. В процеса на нашия бизнес ние винаги се стремим да предоставяме качествени услуги на клиентите си.